اقامت و اخذ ویزا 

آنتیگوا و باربودا

با سرمایه گذاری در آنتیگوا و باربودا و به یکی از روش های زیر می توانید به پاسپورت این کشور دست یابید:
عدم سوپیشینه فرد متقاضی و اعضای خانواده ایشان (با اعتبار 6ماهه ) و گواهی سلامت جز مدارک الزامی می باشد.

مزایای پاسپورت در آنتیگوا و باربودا :